Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform som är evidenbaserad, dvs grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individens tankar, känslor och beteende i dess omgivning, här och nu. 

De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

Terapin börjar alltid med att det görs en beteendeanalys av samspelet mellan individen och dess omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför individualiserad. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs utmaningar och vad som vidmakthåller dessa.

I KBT arbetar man med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna men beaktar det förflutna och dess påverkan på nuet.

KBT har visat sig vara verksamt för en rad olika problem såsom depression, bristande självkänsla och självförtroende, relationsproblem, oro och ångest (inklusive generaliserat ångestsyndrom), tvångssyndrom, missbruk av olika slag, specifika fobier, paniksyndrom, stressproblematik, blyghet och osäkerhet (inklusive social ångest) samt trauma av olika slag (inklusive posttraumatiskt stressyndrom).

 Hur går kbt till?


Vanligtvis träffas klienten och terapeuten 5 – 20 gånger och ibland fler beroende på problematik. Man arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Varje session (dvs. behandlingstillfälle) brukar omfatta 45 minuter. Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och beteenden som inte är ändamålsenliga. I KBT är alliansen mellan klient och terapeut väldigt centralt och man arbetar i team för att leda klienten mot dennes mål. Utifrån beteendeanalysen arbetar man med att förändra handlingsmönster som inte är välfungerande alternativ arbetar med hur man kan hantera tankar/beteenden som leder till exempel ångest och/eller nedstämdhet. Vid varje session följer man en bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även att befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. Sessionen avslutas med att klienten och terapeuten tillsammans kommer överens om en lämplig hemuppgift till nästa session och på så vis arbetar man tillsammans mot det gemensamma målet.

 

AlignedTherapy
KBTvalet

För dig som är nyfiken och vill läsa ytterligare om KBT
www.kbt.nu
www.sfkbt.se
www.KBT-centrum.se