Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform som är evidenbaserad, dvs grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individen och dess omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför individualiserad. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

I KBT arbetar man med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna men beaktar det förflutna och dess påverkan på nuet.

 Hur går kbt till?


Vanligtvis träffas klienten och terapeuten 5 – 20 gånger och ibland fler beroende på problematik. Man arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Ett behandlingstillfälle kallas inom KBT en session. Varje session brukar omfatta mellan 45 minuter och 50 minuter. Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga. I KBT är alliansen mellan klient och terapeut väldigt centralt och man jobbar tillsammans med att kartlägga samspelet mellan klienten och dennes omgivning och på så vis görs en beteendeanalys. Utifrån den arbetar man sedan med att förändra handlingsmönster som inte är välfungerande alternativ arbetar med hur man kan hantera tankar som leder till exempel ångest och/eller nedstämdhet. Vid varje session följer man en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även att befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. Sessionen avslutas med att klienten och terapeuten tillsammans kommer överens om en lämplig hemuppgift till nästa session och på så vis arbetar man tillsammans mot det gemensamma målet.

 

KBTvalet

För dig som är nyfiken och vill läsa ytterligare om KBT
www.kbt.nu
www.sfkbt.se
www.KBT-centrum.se